Stałe urządzenia gaśnicze SUG

Instalowane przez nas urządzenia gaśnicze służą do zabezpieczania zarówno całej kubatury pomieszczeń jak również poszczególnych elementów ich wyposażenia. Środek gaśniczy podawany może być metodą całkowitego wypełnienia lub miejscowo, z wydłużonym czasem podawania.

Projektowane i budowane przez nas systemy składają się zazwyczaj z:

 • Instalacji gaśniczych gazowych,
 • Instalacji sygnalizacji pożarowej, sterowania gaszeniem oraz sterowania urządzeniami klimatyzacji i wentylacji,
 • Adaptacji budowlanych pomieszczeń gaszonych, w celu zapewnienia ich szczelności,
 • Znaków bezpieczeństwa, dotyczących ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej,
 • Podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach wyposażanych w automatyczne instalacje gaśnicze.

Stałe Urządzenia Gaśnicze projektowane i wykonywane są w oparciu o aktualnie obowiązujące standardy, między innymi:

 • PN-EN 15004:2008 Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia gaśnicze gazowe. Część 1: Ogólne wymagania dotyczące projektowania i instalowania
 • ISO 14520-1 :2015 Gaseous fire- extinguishing systems – Physical properties ans system design -Part 1: General requirements
 • NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems 2015 Edition
 • PKN-CEN/TS 54-14:2006 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
 • Zalecenia VdS 2095 “Recommendation for Automatic Fire Detection Systems, Planning and Installation”
 • Zalecenia VdS 2304 “Equipment monitoring for Electric and Electronic Systems”
 • Podręcznik projektanta systemów sygnalizacji pożarowej CNBOP/SITP/ITB.

Instalacje gaśnicze

Podstawowym celem zastosowania oferowanych instalacji gaśniczych jest zapewnienie automatycznego gaszenia wykrytego pożaru oraz zapewnienie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w pomieszczeniu chronionym w czasie wyładowania środka gaśniczego,

Zwykle  przewiduje się budowę instalacji gaśniczych jednostrefowych, ze zbiornikami, rurociągami i dyszami wewnątrz chronionej kubatury. W niektórych przypadkach preferowane są instalacje gaśnicze wielostrefowe, dysponujące wspólnym zapasem środka gaśniczego.

Oferujemy instalacje gaśnicze z wykorzystaniem następujących środków gaśniczych:

Gazy obojętne (działanie polega na redukcji stężenia tlenu w pomieszczeniu chronionym) systemy LPG INERT oraz LPG iFlow (system ze stałym wypływem środka gaśniczego) 200 i 300 bar:

 • IG01- czysty argon,
 • IG100 -czysty azot,
 • IG55 mieszanina 50% azotu i  50 % argonu (znana pod nazwą handlową argonite)
 • IG541  mieszanina 40% argonu IG01, 52%  azotu IG100)oraz 8% dwutlenku węgla CO2 (znana pod nazwą handlową inergen).

Gazy chemiczne – zamienniki halonu:

 • FM-200 (HFC227ea) – LPG HFC 227ea (wcześniej Hygood FM-200),
 • Novec 1230 (FK-5-1-12),
 • CEA-410 – Saval CEA-410 (tylko rozbudowy istniejących systemów).

Wszystkie oferowane przez nas systemy posiadają aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności CNBOP oraz są znakowane znakiem budowlany B.

Dowodem naszych wysokich kompetencji i doświadczenia jest wdrożony System Zarządzania Jakością wg ISO 9001 oraz pierwszy w Polsce, oparty na podstawie wymagań europejskich towarzystw ubezpieczeniowych, Certyfikat CNBOP potwierdzający jakość świadczonych przez nas usług z zakresu stałych urządzeń gaśniczych gazowych.

IMG_0262

Instalacje sygnalizacji pożarowej i sterowania gaszeniem

Proponujemy zazwyczaj centralę sygnalizacji pożarowej dedykowaną do obsługi urządzeń gaśniczych, współpracującą z czujkami pożarowymi oraz kompletem osprzętu gaszenia. Współpracujemy z takimi firmami jak Siemens (d. CERBERUS), Schrack-Seconet, Polon Alfa. Instalacje sygnalizacji pożarowej i sterowania gaszeniem mogą być rozbudowane o systemy wczesnej detekcji dymu oraz o systemy wizualizacji i zarządzania.

Testy szczelności pomieszczeń

Wykonujemy testy szczelności pomieszczeń gaszonych wg PN-EN15004-1 załącznik E (metodą wentylatora drzwiowego opracowaną przez firmę Retrotec). Do przeprowadzenia testu stosowany jest wentylator montowany w ościeżnicy drzwi. Nie są wykorzystywane żadne środki chemiczne. Test jest bezinwazyjny. Merytoryczne opracowanie danych, uzyskanych w trakcie testu, dokonywana jest w siedzibie InGas. Użytkownik otrzymuje dokumentację testu zawierającą opis, dane wejściowe, wydruk z programu, zdjęcia sytuacyjne ewentualnie stwierdzonych nieszczelności, karty pomiarów oraz uwagi końcowe stanowiące interpretację wyników i sugestie działań poprawiających pożarowe warunki szczelności pomieszczenia (np. wydłużenie czasu retencji).