System sygnalizacji pożaru

Oferujemy Systemy Sygnalizacji Pożarowej (SSP) oparte o urządzenia wiodących producentów takich jak Schrack-Seconet, Polon-Alfa, Zettler, Esser, Siemens.

Systemy sygnalizacji pożarowej mają za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa pracy obiektu oraz ludzi poprzez skuteczne i wczesne wykrycie zjawisk pożarowych oraz współpracę z innymi urządzeniami i systemami (oddymianie, wentylacja, klimatyzacja, kontrola dostępu itp.), a następnie odpowiednio szybkie zaalarmowanie odpowiednich służb.

Oferujemy pełen zakres usług: projekt wykonawczy, dostawa i montaż, uruchomienie systemu, dokumentacja powykonawcza oraz konserwacja w okresie gwarancji jak i po jej zakończeniu.

Z czego składa się i jak działa system sygnalizacji pożarowej?

System sygnalizacji pożaru, zwany w skrócie SSP, jest zbiorem wysokiej klasy, innowacyjnych elementów, którego zadanie stanowi samoczynne wykrycie pożaru i włączenie alarmu. Składa się przede wszystkim z czujek ciepła, dymu, a także z centrali sygnalizacji pożarowej oraz sygnalizatorów (tzw. syren). Ostatni z wymienionych elementów pozwala na informowanie o pożarze za pomocą dźwięków (sygnalizatory akustyczne) albo światła (sygnalizatory akustyczno-optyczne). Poza elementami wykrywającymi  zagrożenie – włączającymi alarm automatycznie, możliwe jest też ręczne wywołanie alarmu pożarowego przez użytkownika, za pomocą tzw. ROP, czyli ręcznych ostrzegaczy pożarowych.

Zaawansowane technologicznie czujniki reagują na wzrost temperatury, płomienie oraz dym pojawiający się w danym pomieszczeniu. Powinny być rozmieszczone równomiernie na terenie całego obiektu. Po wykryciu przez czujki niebezpieczeństwa, wysyłają sygnał do centrali, która następnie wyświetla informację, która czujka wykryła zagrożenie. Pozwala to na błyskawiczne podjęcie odpowiednich do sytuacji działań. Ponadto SSP może również automatycznie włączyć alarm, powiadomić najbliższą jednostkę straży pożarnej lub też zainicjować inne czynności prowadzące do zmniejszenia skutków pożaru. Dodatkowo może także sterować innymi urządzeniami przeciwpożarowymi, takimi jak np. klapy oddymiające czy drzwi pożarowe.

Istotne jest, aby systemy sygnalizacji pożarowej działały zawsze niezależnie od innych systemów w budynku, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie SSP. Jedyną dozwoloną płaszczyzną integracji owych systemów stanowi oprogramowanie.

Dlaczego warto zainstalować system sygnalizacji pożaru?

Dobrej klasy system sygnalizacji pożaru zabezpiecza budynek przed rozprzestrzenianiem się ognia. Od jego kondycji zależy przede wszystkim bezpieczeństwo osób, a także mienia znajdującego się w obiekcie. System wskazuje lokalizację ognia, wykrywa źródło pożaru oraz przekazuje informacje o pożarze właściwym służbom, np. Państwowej Straży Pożarnej. Profesjonalny, zaawansowany technologicznie mechanizm steruje często również innymi instalacjami bezpieczeństwa, takimi jak kontrola dostępu, oddymianie, wentylacja, system dźwiękowy DSO oraz zamknięć ogniowych.

Rodzaje systemów sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożarowej dzieli się na konwencjonalne oraz adresowalne. Pierwszy rodzaj sprawdza się w niewielkich i średniej wielkości obiektach, takich jak niewielkie budynku, mieszkania, domy czy pensjonaty. Pozwala na zlokalizowanie wystąpienia w budynku pożaru z dokładnością do jednej linii dozorowej, czyli na przykład wystąpienia ognia na konkretnym piętrze. Drugi typ systemów jest natomiast przeznaczony do dużych budynków, takich jak biurowce, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, ośrodki wypoczynkowe, galerie handlowe, hotele czy urzędy. System ten umożliwia wykrycie i zlokalizowanie ognia z dokładnością do jednej czujki.

Systemy sygnalizacji pożarowej – w jakich obiektach są obowiązkowe?

To, w jakich obiektach należy obowiązkowo zainstalować system sygnalizacji pożaru, reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz innych obiektów budowlanych. Podstawowym kryterium wyznaczającym, czy w budynku należy zamontować rzeczony system, stanowi metraż obiektu, ale też liczba przebywających w nim osób. Lista obiektów wymagających systemów SSP jest długa i obejmuje m.in.:

– kina z min. 600 miejscami,

– teatry o min. 300 miejscach,

– obiekty handlowe i wystawowe z jedną kondygnacją, o powierzchni strefy pożaru obejmującej min. 5000 m2,

– obiekty wystawowe i handlowe z wieloma kondygnacjami, o powierzchni strefy pożaru wynoszącej przynajmniej 2500 m2,

– sanatoria oraz szpitale z min. 200 łóżkami w obiekcie, z wyjątkiem szpitali psychiatrycznych, w których liczba łóżek musi wynieść przynajmniej 100,

– sale sportowe i widowiskowe na ponad 1500 miejsc,

– ośrodki rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych z przynajmniej 100 łóżkami,

– budynki użyteczności publicznej wysokie oraz wysokościowe,

– domy pomocy społecznej z min. 100 łóżkami w obiekcie,

– muzea i zabytki budowlane wyznaczone przez Generalnego Konserwatora Zabytków, w uzgodnieniu z Komendantem Głównym PSP,

– archiwa wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,

– obiekty przeznaczone do celów gastronomicznych na min. 300 miejsc,

– budynki zamieszkania zbiorowego z min. 50 miejscami noclegowymi,

– budynki zamieszkania zbiorowego z przewidywanym okresem pobytu tych samych osób wynoszącym ponad 3 doby, z min. 200 miejscami noclegowymi,

– zakłady pracy zatrudniające ponad 100 osób niepełnosprawnych w obiekcie,

– stacje metra i kolei podziemnych,

– centrale telefoniczne, które obejmują przynajmniej 10 000 numerów,

– centrale telefoniczne tranzytowe z min. 5 000-10 000 numerów, o regionalnym lub miejscowym znaczeniu,

– biblioteki, których zbiory w części albo całości tworzą narodowy zasób biblioteczny,

– banki ze strefą pożary obejmującą salę operacyjną o powierzchni min. 500 m2,

– ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o wojewódzkim, krajowym i resortowym zasięgu,

– porty i dworce, w których może równocześnie przebywać ponad 500 osób,

– garaże podziemne ze strefą pożarową wynoszącą przynajmniej 1500 m2,

– garaże podziemne zlokalizowane na więcej niż jednej podziemnej kondygnacji.

Wspomniane wyżej rozporządzenie reguluje, w jakich budynkach instalacja SSP jest obowiązkowa. Dobrej klasy systemy sygnalizacji pożarowej warto jednak zamontować również w innych obiektach, w tym przede wszystkim takich, gdzie występują duże skupiska ludzi albo znajdują się cenne dobra materialne, takich jak m.in. hotele, serwerownie, hale produkcyjno-magazynowe, a także domy czy mieszkania prywatne. Dzięki szybkiemu wykryciu ognia i dymu, możliwa jest bezpieczna ewakuacja przebywających w obiekcie osób oraz podjęcie akcji gaśniczej.