Szanowni Państwo!

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych “RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest InGas Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie ul. Al. Nadwiślańska 127D, KRS 0000095561 Regon 017438795, NIP: 532-17-97-631. Skontaktować się można z nami tradycyjnie, pisząc na adres naszej siedziby, mailowo (ingas@ingas.pl) i telefonicznie 22 789 20 54;

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczeń na podstawie udzielonej zgody, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez InGas Sp. z o.o., w tym w szczególności do wykonywania ofert handlowych, wystawiania dokumentów potwierdzających odbiór towarów i usług, rozpatrywania reklamacji oraz ustalania, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń ? zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c)  RODO. (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO

Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

W ramach współpracy Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom powiązanym, świadczącym usługi oraz podmiotom współpracującym z InGas Sp. z o.o..

Nie dokonujemy żadnych analiz Państwa preferencji i nie gromadzimy na Państwa temat innych danych bez Państwa wiedzy i odrębnej zgody.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych macie Państwo prawo dostępu do nich, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje też Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Państwa danych jest oczywiście dobrowolne, ale może być konieczne do wykonania ciążącego na nas obowiązku. Dane osobowe przetrzymywane są przez czas niezbędny do realizacji współpracy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pozdrawiamy,

InGas Sp. z o.o.